Home >> Audio >> Katha >> 06 Pujya Devprasaddasji Swami: Vachanamrut Chintan

Download Entire Album

Download Album
 • Title
  Artist
 • 001 - Vachanamrut Gadhada First Chapter 1 (1)_1(13th Nov, 2016).mp3
   
 • 002 - Vachanamrut Gadhada First Chapter 01(1) (3rd Dec, 2016)- Murti _ satsang, sadhna .mp3
   
 • 003 - Vachanamrut Gadhada First Chapter 01(2)(4th Dec, 2016) Akhand Vruti ne Srasta, vaidikta.mp3
   
 • 004 - Vachanamrut Gadhada First Chapter 01(3),2(1)(5th Dec, 2016).mp3
   
 • 005 - Vachanamrut Gadhada First Chapter 2(2) (6-Dec,2016) Tiyag, Vairagya _ Karma vipak.mp3
   
 • 006 - Vachanamrut Gadhada First Chapter 2(3), 3 (27th Dec, 2016).mp3
   
 • 007 - Vachanamrut Gadhada First Chapter 4, 5(1) 28,Dec-2016.mp3
   
 • 008 - Vachanamrut Gadhada First Chapter 5(2),6 (29-Dec, 2016) Eak narayan ne upasana chhe upnishad chhe.mp3
   
 • 009 - Vachanamrut Gadhada First Chapter 7, 8 (30,Dec-2016).mp3
   
 • 010 - Vachanamrut Gadhada First Chapter 9,10 (31,Dec-2016) Nischay, Purnakampanu.mp3
   
 • 011 - Vachanamrut Gadhada First Chapter 11 _ GP12(1) (1st January, 2017) Vasana, Aajivekta, Kadtatva.mp3
   
 • 012 - Vachanamrut Gadhada First Chapter 12(2) - Purush ( jeev na lakshano) (2nd JAN-2017).mp3
   
 • 013 - Vachanamrut Gadhada First Chapter 12(3) 3rd January 2017 Prakruti, kad, mahatatva, Aahankar.mp3
   
 • 014 - Vachanamrut Gadhada First Chapter 12(4) (4-Jaunary - 2017).mp3
   
 • 015 - Vachanamrut Gadhada First Chapter 12(5) 5-January, 2017.mp3
   
 • 016 - Vachanamrut Gadhada First Chapter 13 (10th January, 2017).mp3
   
 • 017 - Vachanamrut Gadhada First Chapter 14(1) 11-JAN-2017.mp3
   
 • 018 - Vachanamrut Gadhada First Chapter 14(2) _12-JAN-2017.mp3
   
 • 019 - Vachanamrut Gadhada First Chapter 15,16 (7th March, 2017).mp3
   
 • 020 - Vachanamrut Gadhada First Chapter 17 (8,March-2017).mp3
   
 • 021 - Vachanamrut Gadhada First Chapter 18 (9, March- 2017).mp3
   
 • 022 - Vachanamrut Gadhada First Chapter 19 (10, March- 2017).mp3
   
 • 023 - Vachanamrut Gadhada First Chapter 21 (24-March, 2017).mp3
   
 • 024 - Vachanamrut Gadhada First Chapter 22 (25-March, 2017).mp3
   
 • 025 - Vachanamrut Gadhada First Chapter 23(1) (26- March, 2017).mp3
   
 • 026 - Vachanamrut Gadhada First Chapter 23(2) - 27-MAR-2017 (Sthiti Etale shu).mp3
   
 • 027 - Vachanamrut Gadhada First Chapter 24 (28-March, 2017) (Sthiti kevi rite thay).mp3
   
 • 028 - Vachanamrut Gadhada First Chapter 25(1) (30th March, 2017) (Santosh ane purnakampanu).mp3
   
 • 029 - Vachanamrut Gadhada First Chapter 25 (2) (31-March, 2017) (Deh bhav kem jay).mp3
   
 • 030 - Vachanamrut Gadhada First Chapter 26(1) (2nd April, 2017) (Ras no vivek).mp3
   
 • 031 - Vachanamrut Gadhada First Chapter 26(2), 27(1) (3rd April, 2017) (Sacho rasik bhakt - Bhaktinu Commitment).mp3
   
 • 032 - Vachanamrut Gadhada First Chapter 27(2) (4th April, 2017) (Bhagavananu sukha kem aave).mp3
   
 • 033 - Vachanamrut Gadhada First Chapter 28 (9th April, 2017) (ahankar -bhavanathi kalyan).mp3
   
 • 034 - Vachanamrut Gadhada First Chapter 29 (10-April,2017) (Desh kal kriya sang nu karan purush ).mp3
   
 • 035 - Vachanamrut Gadhada First Chapter 30(1) 11 April-2017 (Sankalp nivrutino upay - katha dharvi ).mp3
   
 • 036 - Vachanamrut Gadhada First Chapter 30(2),31(1) (12-April, 2017).mp3
   
 • 037 - Vachanamrut Gadhada First Chapter 31 (2)-32(1) (13-APR -2017 ) (Bhakt ane asurnu).mp3
   
 • 038 - Vachanamrut Gadhada First Chapter 32 (2) (14-APR -2017) (Bhagvan sabandhi panchavishay aetale ).mp3
   
 • 039 - Vachanamrut Gadhada First Chapter 33 (4-MAY -2017) (shraddha visvash andhshrddha ).mp3
   
 • 040 - Vachanamrut Gadhada First Chapter 34,35(1) 5-MAY -2017 (Bhagvane kal chadavyanu ).mp3
   
 • 041 - Vachanamrut Gadhada First Chapter 35(2),36 (6-March, 2017) (Ragipo kuragipo-sadhunu kangalpanu).mp3
   
 • 042 - Vachanamrut Gadhada First Chapter 37 (7-March, 2017) (Samarpan kya karavu).mp3
   
 • 043 - Vachanamrut Gadhada First Chapter 38(1) (07, Oct- 2017).mp3
   
 • 044 - Vachanamrut Gadhada First Chapter 38(2) (08,Oct, 2017).mp3
   
 • 045 - Vachanamrut Gadhada First Chapter 39, 40(1) (09-Oct, 2017).mp3
   
 • 046 - Vachanamrut Gadhada First Chapter 40(2) (10-Oct, 2017).mp3
   
 • 047 - Vachanamrut Gadhada First Chapter 40(3) (11-Oct, 2017).mp3
   
 • 048 - Vachanamrut Gadhada First Chapter 41, 42(1) (8th Nov, 2017).mp3
   
 • 049 - Vachanamrut Gadhada First Chapter 42(2),43 (9th Nov, 2017).mp3
   
 • 050 - Vachanamrut Gadhada First Chapter 44 (10th Nov, 2017).mp3
   
 • 051 - Vachanamrut Gadhada First Chapter 45,46 (11th Nov, 2017).mp3
   
 • 052 - Vachanamrut Gadhada First Chapter 47 (1) (12th Nov, 2017).mp3
   
 • 053 - Vachanamrut Gadhada First Chapter 47 (2) (10th Dec, 2017).mp3
   
 • 054 - Vachanamrut Gadhada First Chapter 48, 49 (11th Dec, 2017).mp3
   
 • 055 - Vachanamrut Gadhada First Chapter 50 (12th Dec, 2017).mp3
   
 • 056 - Vachanamrut Gadhada First Chapter 51 (18th Jan, 2018).mp3
   
 • 057 - Vachanamrut Gadhada First Chapter 52 (19th Jan, 2018).mp3
   
 • 058 - Vachanamrut Gadhada First Chapter 53 (20th Jan, 2018).mp3
   
 • 059 - Vachanamrut Gadhada First Chapter 54 (21th Jan, 2018).mp3
   
 • 060 - Vachanamrut Gadhada First Chapter 55 (23th Jan, 2018).mp3
   
 • 061 - Vachanamrut Gadhada First Chapter 56 (1) (24-January, 2018).mp3
   
 • 062 - Vachanamrut Gadhada First Chapter 56 (2) (28-January, 2018).mp3
   
 • 063 - Vachanamrut Gadhada First Chapter 57 (29-January, 2018).mp3
   
 • 064 - Vachanamrut Gadhada First Chapter 58 (30-January, 2018).mp3
   
 • 065 - Vachanamrut Gadhada First Chapter 59 (31-January, 2018).mp3
   
 • 066 - Vachanamrut Gadhada First Chapter 60 (1) (1-February, 2018).mp3
   
 • 067 - Vachanamrut Gadhada First Chapter 60 (2) (2-February, 2018).mp3
   
 • 068 - Vachanamrut Gadhada First Chapter 61 (3-February, 2018).mp3
   
 • 069 - Vachanamrut Gadhada First Chapter 62 (1) (4-February, 2018).mp3
   
 • 070 - Vachanamrut Gadhada First Chapter 62 (2), 63(1) (5-February, 2018).mp3
   
 • 071 - Vachanamrut Gadhada First Chapter 63 (2) (6-February, 2018).mp3
   
 • 072 - Vachanamrut Gadhada First Chapter 64 (1)(7-February, 2018).mp3
   
 • 073 - Vachanamrut Gadhada First Chapter 64(2), 65(1) (8-February, 2018).mp3
   
 • 074 - Vachanamrut Gadhada First Chapter 65(2), 66 ( 9th February, 2018).mp3
   
 • 075 - Vachanamrut Gadhada First Chapter 67 ( 10-February, 2018).mp3
   
 • 076 - Vachanamrut Gadhada First Chapter 69 (12th February, 2018).mp3
   
 • 077 - Vachanamrut Gadhada First Chapter 70 ( 31-March, 2018).mp3
   
 • 078 - Vachanamrut Gadhada First Chapter 71(1) (1 -April, 2018).mp3
   
 • 079 - Vachanamrut Gadhada First Chapter 71(2) (2rd April, 2018).mp3
   
 • 080 - Vachanamrut Gadhada First Chapter 72(1) (3rd April, 2018).mp3
   
 • 081 - Vachanamrut Gadhada First Chapter 72(2) (4th April, 2018).mp3
   
 • 082 - Vachanamrut Gadhada First Chapter 73(1) (5th April, 2018).mp3
   
 • 083 - Vachanamrut Gadhada First Chapter 73(2) (6th April, 2018).mp3
   
 • 084 - Vachanamrut Gadhada First Chapter 73(3) (7th April, 2018).mp3
   
 • 085 - Vachanamrut Gadhada First Chapter 74 (8th April, 2018).mp3
   
 • 086 - Vachanamrut Gadhada First Chapter 75, 76 (21th May, 2018).mp3
   
 • 087 - Vachanamrut Gadhada First Chapter 77 (22th May, 2018).mp3
   
 • 088 - Vachanamrut Gadhada First Chapter 78 (1) (23th May, 2018).mp3
   
 • 089 - Vachanamrut Gadhada First Chapter 78 (2) (24th May, 2018).mp3
   
 • 090 - Vachanamrut Gadhada First Chapter 78 (3) 25-May, 2018).mp3
   
 • 091 - Sarangpur Chapter 1(1)(16th Nov, 2017).mp3
   
 • 092 - Sarangpur Chapter 1(2) (17th Nov, 2017).mp3
   
 • 093 - Sarangpur Chapter 1(3) (18th Nov, 2017).mp3
   
 • 094 - Sarangpur Chapter 2(1) (19th Nov, 2017).mp3
   
 • 095 - Sarangpur Chapter 2(2) (20th Nov, 2017).mp3
   
 • 096 - Sarangpur Chapter 2(3) (21th Nov, 2017).mp3
   
 • 097 - Sarangpur Chapter 3(1) (22th Nov, 2017).mp3
   
 • 098 - Sarangpur Chapter 3(2) (23th Nov, 2017).mp3
   
 • 099 - Sarangpur Chapter 3(3) (24th Nov, 2017).mp3
   
 • 100 - Sarangpur Chapter 4(1) (25th Nov, 2017).mp3
   
 • 101 - Sarangpur Chapter 5(1) (26th Nov, 2017).mp3
   
 • 102 - Sarangpur Chapter 5(2) (27th Nov, 2017).mp3
   
 • 103 - Sarangpur Chapter 5(3) (18-Feb, 2018).mp3
   
 • 104 - Sarangpur Chapter 6(1) (10-April, 2018).mp3
   
 • 105 - Sarangpur Chapter 6(2) (11-April, 2018).mp3
   
 • 106 - Sarangpur Chapter 6(2) (10 June, 2018).mp3
   
 • 107 - Sarangpur Chapter 6(3) (11 June, 2018).mp3
   
 • 108 - Sarangpur Chapter 6(4) (13 June, 2018).mp3
   
 • 109 - Sarangpur Chapter 7(1) (12 April, 2018).mp3
   
 • 110 - Sarangpur Chapter 7(2) (22 Feb, 2018).mp3
   
 • 111 - Sarangpur Chapter 9 (14 June, 2018).mp3
   
 • 112 - Sarangpur Chapter 10(1) (15 June, 2018).mp3
   
 • 113 - Sarangpur Chapter 10(2) (16 June, 2018).mp3
   
 • 114 - Sarangpur Chapter 10(3) (24 January, 2019).mp3
   
 • 115 - Sarangpur Chapter 11(1) (25 January, 2019).mp3
   
 • 116 - Sarangpur Chapter 11(2) (27 January, 2019).mp3
   
 • 117 - Sarangpur Chapter 11(3) 28 January 2019.mp3
   
 • 118 - Sarangpur Chapter 12(1) 29 January 2019.mp3
   
 • 119 - Sarangpur Chapter 12(2) 30 January 2019.mp3
   
 • 120 - Sarangpur Chapter 12(3) 30 January 2019.mp3
   
 • 121 - Sarangpur Chapter 13 (08 February, 2019).mp3
   
 • 122 - Sarangpur Chapter 14(1) (09 February, 2019).mp3
   
 • 123 - Sarangpur Chapter 14(2) (11 February, 2019).mp3
   
 • 124 - Sarangpur Chapter 14(3) (12 February, 2019).mp3
   
 • 125 - Sarangpur Chapter 15 (13 February, 2019).mp3
   
 • 126 - Sarangpur Chapter 16,17(1) (14 February, 2019).mp3
   
 • 127 - Sarangpur Chapter 17(2),18(1) (15 February, 2019).mp3
   
 • 128 - Sarangpur Chapter 18(2) (16 February, 2019).mp3
   
 • 129 - Kariyani Chapter 1(1) (19 June, 2018).mp3
   
 • 130 - Kariyani Chapter 1(2) (20 june, 2018).mp3
   
 • 131 - Kariyani Chapter 1(3) (22 June, 2018).mp3
   
 • 132 - Kariyani Chapter (2) (23 June, 2018).mp3
   
 • 133 - Kariyani Chapter 3(1) (24 June, 2018).mp3
   
 • 134 - Kariyani Chapter 3(2),4 (25 June, 2018).mp3
   
 • 135 - Kariyani Chapter 5,6(1) (26 June, 2018).mp3
   
 • 136 - Kariyani Chapter 6(2),7(1) (27 June, 2018.mp4).mp3
   
 • 137 - Kariyani Chapter 7(2) (28th June, 2018).mp3
   
 • 138 - Kariyani 8 (761_0628) (3rd July, 2018).mp3
   
 • 139 - Kariyani 9 (15th July, 2018).mp3
   
 • 140 - Kariyani Chapter 10(1) (16th July, 2018).mp3
   
 • 141 - Kariyani 10(2) (19, July, 2018) 771_0719.mp3
   
 • 142 - Kariyani Chapter 11 (20-July, 2018).mp3
   
 • 143 - Kariyani 12(1) (21, July, 2018).mp3
   
 • 144 - Kariyani 12(2) (22, July, 2018).mp3
   
 • 145 - Loya Chapter 1(1) 23-July, 2018.mp3
   
 • 146 - Loya Chapter 1(2) (07th OCTOBER 2018).mp3
   
 • 147 - Loya Chapter 1(3) (08th OCTOBER 2018).mp3
   
 • 148 - Loya Chapter 2 (9th OCTOBER 2018).mp3
   
 • 149 - Loya Chapter 3 (10th OCTOBER 2018).mp3
   
 • 150 - Loya Chapter 4(1) (12th Oct, 2018).mp3
   
 • 151 - Loya Chapter 4(2) (13th October, 2018).mp3
   
 • 152 - Loya Chapterr 5(1) (14th October, 2018).mp3
   
 • 153 - Loya Chapter 5(2) (15th OCTOBER 2018).mp3
   
 • 154 - Loya Chapter Chapter 5(3),6(1) (16th OCTOBER 2018).mp3
   
 • 155 - Loya Chapter 6(2)(17th Oct. 2018) .mp3
   
 • 156 - Loya Chapter 6(3)(18th Oct. 2018) .mp3
   
 • 157 - Loya Chapter 6(4) (9 Nov. 2018).mp3
   
 • 158 - Loya Chapter 7(1) (01 December. 2018).mp3
   
 • 159 - Loya Chapter 7(2),8(1) (02 December. 2018).mp3
   
 • 160 - Loya Chapter 8(2) (03 Dec. 2018).mp3
   
 • 161 - Loya Chapter 8(3),9 (04 Dec. 2018).mp3
   
 • 162 - Loya Chapter 10(1) (05 Dec. 2018) .mp3
   
 • 163 - Loya Chapter 10(2) (06 Dec. 2018) .mp3
   
 • 164 - Loya Chapter 10(3),11(1) (07 Dec. 2018).mp3
   
 • 165 - Loya Chapter 11(2) (08 Dec. 2018).mp3
   
 • 166 - Loya Chapter 12 (09 Dec. 2018).mp3
   
 • 167 - Loya Chapter 13(1) (11 Dec. 2018).mp3
   
 • 168 - Loya Chapter 13(2) (12 Dec. 2018).mp3
   
 • 169 - Loya Chapter 14(1) (13 Dec. 2018) .mp3
   
 • 170 - Loya Chapter 14(2) (14 Dec. 2018) .mp3
   
 • 171 - Loya Chapter 15(1) (20 Dec. 2018).mp3
   
 • 172 - Loya Chapter 15(2),16(1) (21 Dec. 2018).mp3
   
 • 173 - Loya Chapter 16(2) (22 Dec. 2018).mp3
   
 • 174 - Loya Chapter 17(1) (23 Dec. 2018).mp3
   
 • 175 - Loya Chapter 17(2) (24 Dec. 2018).mp3
   
 • 176 - Loya Chapter 18(1) (25 Dec. 2018).mp3
   
 • 177 - Loya Chapter 18(2) (26 Dec. 2018).mp3
   
 • 178 - Panchala Chapter 01(1) (27 Dec, 2018).mp3
   
 • 179 - Panchala Chapter 01(2) (28 Dec, 2018).mp3
   
 • 180 - Panchala Chapter 2(1) (29 Dec. 2018).mp3
   
 • 181 - Panchala Chapter 3(1) (30 December. 2018).mp3
   
 • 182 - Panchala Chapter 3(2) (31 December. 2018).mp3
   
 • 183 - Panchala Chapter 4(1) (1 January, 2019).mp3
   
 • 184 - Panchala Chapter 4(2) (2 January, 2019).mp3
   
 • 185 - Panchala Chapter 5 (03-02-2019.mp3
   
 • 186 - Panchala Chapter 6 (4 February, 2019).mp3
   
 • 187 - Panchala Chapter 7(1) 5 February, 2019.mp3
   
 • 188 - Panchala Chapter 7(2) 7February, 2019.mp3
   
 • 189 - Middle Chapter 1 (1) (22th July, 2014).mp3
   
 • 190 - Middle Chapter 1(2) (23th July, 2014).mp3
   
 • 191 - Gadhada Middle Chapter 1(3) (24th July, 2014).mp3
   
 • 192 - Middle Chapter 2 (26th July, 2014) (Panchvishy jitvanu).mp3
   
 • 193 - Middle Chapter 3(1) (27th July, 2014).mp3
   
 • 194 - Middle Chapter 3(2) (28th July, 2014).mp3
   
 • 195 - Middle Chapter 3(3),4(1) (29th July, 2014).mp3
   
 • 196 - Middle Chapter 4(2) (31th July, 2014).mp3
   
 • 197 - Middle Chapter 5(1) ???? (1st August, 2014).mp3
   
 • 198 - Middle Chapter 5(2) (2nd August, 2014).mp3
   
 • 199 - Middle Chapter 6 (3rd August, 2014).mp3
   
 • 200 - Middle Chapter 7 (5th August, 2014).mp3
   
 • 201 - Middle Chapter 8(1) (7th August, 2014).mp3
   
 • 202 - Middle Chapter 8(2) (9th August, 2014).mp3
   
 • 203 - Middle Chapter 8(3) (11th August, 2014).mp3
   
 • 204 - Middle Chapter 9(1) (12th August, 2014).mp3
   
 • 205 - Middle Chapter 9(2) (13th August, 2014).mp3
   
 • 206 - Middle Chapter 9(3) (14th August, 2014).mp3
   
 • 207 - Middle Chapter 10(1) (3rd October, 2014) (Dharana nade chhe, Bhakti shreshth).mp3
   
 • 208 - Middle Chapter 10(2) (4th October, 2014).mp3
   
 • 209 - Middle Chapter 10(3) (5th October, 2014).mp3
   
 • 210 - Middle Chapter 10(4) (6th Octomber, 2014).mp3
   
 • 211 - Middle Chapter 11 (5th November, 2014).mp3
   
 • 212 - Middle Chapter 12(1) (7th November, 2014).mp3
   
 • 213 - Middle Chapter 12(2) Leadership (8th November, 2014).mp3
   
 • 214 - Middle Chapter 13(1) (9th November, 2014).mp3
   
 • 215 - Middle Chapter 13(2) (11th November, 2014).mp3
   
 • 216 - Middle Chapter 13(3),14(1) (12th November, 2014)(Ashraya-Nishya-Upasana).mp3
   
 • 217 - Middle Chapter 14(2) (18th November, 2014).mp3
   
 • 218 - Middle Chapter 14(3) (19th November, 2014).mp3
   
 • 219 - Middle Chapter 15 (20th November, 2014).mp3
   
 • 220 - Middle Chapter 16(1) (21th November, 2014).mp3
   
 • 221 - Middle Chapter 16(2) (22th November, 2014).mp3
   
 • 222 - Middle Chapter 16(3) (23th November, 2014).mp3
   
 • 223 - Middle Chapter 16(4),17(1) (24th November, 2014).mp3
   
 • 224 - Middle Chapter 17(2) (25th November, 2014).mp3
   
 • 225 - Middle Chapter 18 (5th December, 2014).mp3
   
 • 226 - Middle Chapter 19,20(1) (6th December, 2014).mp3
   
 • 227 - Middle Chapter 20(2) (25th December, 2014).mp3
   
 • 228 - Middle Chapter 21 (13th January, 2015).mp3
   
 • 229 - Middle Chapter 22 (15th January, 2015).mp3
   
 • 230 - Middle Chapter 23(1) (16th January, 2015).mp3
   
 • 231 - Middle Chapter 23(2) (6th February, 2015) (Man,seva ane upasana).mp3
   
 • 232 - Middle Chapter 24,25(1) (11th February, 2015)(Yod-Sankhyanitha,Chokha-Patlanu,Vasana kem tale).mp3
   
 • 233 - Middle Chapter 25(2) (13th February, 2015)(Tyagi Vs Gruhasth).mp3
   
 • 234 - Middle Chapter 25(3),26(1) (14th February, 2015) (Nirmanipanu-Garaj, Dharmadik ne ochha karva).mp3
   
 • 235 - Middle Chapter 26(2),27(1) (15th February, 2015)(Purva Sanskar).mp3
   
 • 236 - Middle Chapter 27(2) (17th February, 2015)(Sadhuta Vs Bhakti).mp3
   
 • 237 - Middle Chapter 27(3) (18th February, 2015)(Sadhuta,tyag,Bhakti).mp3
   
 • 238 - Middle Chapter 28(1) (19th February, 2015) (Bhagavan Na bhakta ni seva - Swami cried in this).mp3
   
 • 239 - Middle Chapter 28(2) (5th March, 2015) (Bhakta ni seva ej jivan dori).mp3
   
 • 240 - Middle Chapter 29(1) (6th March, 2015)(Bhagavaan ma aasakti- safalta,nishfalta...).mp3
   
 • 241 - Middle Chapter 29(2) (7th March, 2015) (Bhagavaan ma aasakti).mp3
   
 • 242 - Middle Chapter 30,31(1) (8th March, 2015)(Sonu bandhan kare,Manan Karvu).mp3
   
 • 243 - Middle Chapter 31 (19th March, 2015) (Srushti prakaran).mp3
   
 • 244 - Middle Chapter 32(1) (21th March, 2015)(Sambandhi-deh mathi aasakti kem talvi).mp3
   
 • 245 - Middle Chapter 32(2),33(1) (22th March, 2015)(Sambandhi mathi het talvu,Nishkami vartaman).mp3
   
 • 246 - Middle Chapter 33(2) (31th March, 2015)(Man, Deh ne niyam ma rakhavu).mp3
   
 • 247 - Middle Chapter 33(3) (6th April, 2015) (Nishkami Vartaman).mp3
   
 • 248 - Middle Chapter 34 (7th April, 2015)(Tatvo Jad chhe).mp3
   
 • 249 - Middle Chapter 35 (8th April, 2015)(Aatmdarshan-Upasana).mp3
   
 • 250 - Middle Chapter 36 (26th April, 2015)(Utishth jagrat, Atmavare drashtvyo....no arth).mp3
   
 • 251 - Middle Chapter 37 (27th April, 2015) (Prakruti Talva vishe).mp3
   
 • 252 - Middle Chapter 38(1) (1st May, 2015) (Pravesh kem olkhavo).mp3
   
 • 253 - Middle Chapter 38(2) (2nd May, 2015)(Pravesh, Abhinivesh).mp3
   
 • 254 - Middle Chapter 39(1) (3rd May, 2015)(Jaruriyat Mesurment).mp3
   
 • 255 - Middle Chapter 39(2) (4th May, 2015)(sevabnav).mp3
   
 • 256 - Middle Chapter 40 (5th May, 2015)(Bhagvanna Bhaktno droh).mp3
   
 • 257 - Middle Chapter 41 (6th May, 2015)(Aham Prerit Seva).mp3
   
 • 258 - Middle Chapter 42(1) (7th May, 2015)(Brahmando Aksarna Ruavade,Mul Akshar, Anadimukt,).mp3
   
 • 259 - Middle Chapter 42(2),43(1) (8th May, 2015) (Brahmswarup sant thi j Priti).mp3
   
 • 260 - Middle Chapter 43(2) (9th May, 2015)(Satvaguni, Tamoguni Priti).mp3
   
 • 261 - Middle Chapter 44 (10th May, 2015)(Bhaktno avgun thi asuri).mp3
   
 • 262 - Middle Chapter 45(1) (11th May, 2015)(Buddhi).mp3
   
 • 263 - Middle Chapter 45(2),46 (12th May, 2015)(Tadarthe , Bhagavan Bhakt mate Pragat thai che.).mp3
   
 • 264 - Middle Chapter 47 (13th May, 2015)(Udar -Pet Dikara Seitnya ).mp3
   
 • 265 - Middle Chapter 48 (14th May, 2015)(Seva _ Mukti, Satarup thi visesh seva).mp3
   
 • 266 - Middle Chapter 49(2),50 (26th August, 2015)(Rahasy-Vision).mp3
   
 • 267 - Middle Chapter 51(1) (28th August, 2015)(Nirgun Sukh).mp3
   
 • 268 - Middle Chapter 51(2),52(1) (30th August, 2015)(Agvadta).mp3
   
 • 269 - Middle Chapter 52(2) (31th August, 2015)(Agvadta).mp3
   
 • 270 - Middle Chapter 53 (01st September, 2015)Moh).mp3
   
 • 271 - Middle Chapter 54 (02nd September, 2015)(Satsang=Asakti).mp3
   
 • 272 - Middle Chapter 55 (04th September, 2015)(Atmvichar no arth).mp3
   
 • 273 - Middle Chapter 56 (24th September, 2015)(Priti vishe).mp3
   
 • 274 - Middle Chapter 57(1) (21th September, 2015)(Garaj,Atmnishtha).mp3
   
 • 275 - Middle Chapter 57(2) (22th September, 2015)(Minadiya Bhakt nu).mp3
   
 • 276 - Middle Chapter 58(1) (23th September, 2015)(Ishtadev thi j pushti).mp3
   
 • 277 - Middle Chapter 58(2) (25th September, 2015) (Sampraday No arth).mp3
   
 • 278 - Middle Chapter 59(1) (26th September, 2015) (Bhagawan ni seva thi kalyan,sant ni seva thi param Kalyan).mp3
   
 • 279 - Middle Chapter 59(2) (27th September, 2015)(Nishtha).mp3
   
 • 280 - Middle Chapter 60(1) (28th September, 2015)(Daz,Hamdardi-Pax).mp3
   
 • 281 - Middle Chapter 60(2) (29th September, 2015)(Sajjnta and Bhakt no pax).mp3
   
 • 282 - Middle Chapter 61 (30th September, 2015)(Niyam,Nishchya,Pax).mp3
   
 • 283 - Middle Chapter 62(1) (3rd October, 2015) (3 Ang).mp3
   
 • 284 - Middle Chapter 62(2) (4th October, 2015)(Traney Ang Bhavanamay chhe).mp3
   
 • 285 - Middle Chapter 62(3) (5th October, 2015).mp3
   
 • 286 - Middle Chapter 62(4),63(1) (6th October, 2015) (Maharaj no siddhant, Seva no Mahima).mp3
   
 • 287 - Middle Chapter 63(2) (7th October, 2015)(Bal Pamva no shreshth upay Seva).mp3
   
 • 288 - Middle Chapter 64 (8th October, 2015)(shri Krushn and anadi krushna ma difference).mp3
   
 • 289 - Middle Chapter 65,66(1) (14th October, 2015) (Bhakti thi j Kalyan, Uhapoh no arth).mp3
   
 • 290 - Middle Chapter 66(2) (15th October, 2015) (Abhiman Shunyata,Akinchitta).mp3
   
 • 291 - Middle Chapter 66(3) (16th October, 2015)(Akshardham vishe,Satsang).mp3
   
 • 292 - Middle Chapter 66(4) (17th October, 2015)(Sarv Shresht Sadhan SATSANG).mp3
   
 • 293 - Middle Chapter 66(5) (18th October, 2015).mp3
   
 • 294 - Middle Chapter 66(6),67(1) (19th October, 2015)(Olkhan,Prapti,Swami-Sevak Bhav).mp3
   
 • 295 - Middle Chapter 67(2) (20th October, 2015)(Seva e j Mukti).mp3
   
 • 296 - Vadtal Chapter 1(1) (Nishchay-Olkhan-Kary Olakhavu) (21th October, 2015).mp3
   
 • 297 - Vadtal Chapter 1(2) (Nishchay etle maharajnu-siddhant nu mamatv) (22th October, 2015).mp3
   
 • 298 - Vadtal Chapter 1(3) (Nishchay etle Olakhan ) (24th October, 2015).mp3
   
 • 299 - Vadtal Chapter 2 (Bhagwan Sadhu _ Jev Sadhu ma difference) (12th December, 2015).mp3
   
 • 300 - Vadtal Chapter 3(1) (Moto Karva yougy kon) (25th October, 2015).mp3
   
 • 301 - Vadtal Chapter 3(2) (Moto Karva yougy) (30th October, 2015).mp3
   
 • 302 - Vadtal Chapter 5(1) (Asharanu) (2rd April, 2015).mp3
   
 • 303- Vadtal Chapter 5(2) (Bhido Khamva Vishe) (3rd April, 2015).mp3
   
 • 304 - Vadtal Chapter 6(1) (10th November, 2015).mp3
   
 • 305 - Vadtal Chapter 6(2),07 (11th Novemberber, 2015).mp3
   
 • 306 - Vadtal Chapter 8,9(1) (12th November, 2015).mp3
   
 • 307 - Vadtal Chapter 9(2) (13th November, 2015).mp3
   
 • 308 - Vadtal Chapter 10 (13th December, 2015).mp3
   
 • 309 - Vadtal Chapter 11(1) (Bhanvu sha mate) (20th December, 2015).mp3
   
 • 310 - Vadtal Chapter 11(2) (Mission ma joda va thin kalyan) (21th December, 2015).mp3
   
 • 311 - Vadtal Chapter 12 (Nishchay thi kalyan) (23th December, 2015).mp3
   
 • 312 - Vadtal Chapter 13,14(1) (Bhagat na gun thi jiv ni shuddhi) (24th December, 2015).mp3
   
 • 313 - Vadtal Chapter 14(2),15 (satpurush ne ashare deevi ni aashuri thavay che) (25th December, 2015).mp3
   
 • 314 - Vadtal Chapter 16 (satpurush ne ashare deevi ni aashuri thavay che) (26th December, 2015).mp3
   
 • 315 - Vadtal Chapter 17 (seva ma savdha ne) (27th December, 2015).mp3
   
 • 316 - Vadtal Chapter 18 (Parem pera nu mehatva) (28th December, 2015).mp3
   
 • 317 - Vadtal Chapter 19 (Bhagwan nu shuk kem Aeye) (29th December, 2015).mp3
   
 • 318 - Vadtal Chapter 20(1) (Janak raja ne semjen) (30th December, 2015).mp3
   
 • 319 - Vadtal Chapter 20(2) (Vshai na dosh ne samadhi) (1st January, 2016).mp3
   
 • 320 - Amdavad Chapter - 1 (8th February, 2016).mp3
   
 • 321 - Amdavad Chapter - 2 (9th February, 2016).mp3
   
 • 322 - Amdavad Chapter - 3(1) (10th February, 2016).mp3
   
 • 323 - Amdavad Chapter - 3(2) (11th February, 2016).mp3
   
 • 324 - Last Chapter 01(1) (Vairagya, Aatmanista) (13th Feb, 2016).mp3
   
 • 325 - Last Chapter 1(2),2(1) (Het ane Mahema Nu Ang) (14th Feb, 2016).mp3
   
 • 326 - Last Chapter 02(2) (Ang Ni Olkhan) (15th Feb, 2016).mp3
   
 • 327 - Last Chapter 2(3) (Nag_Samband Swasti Karan) (16th Feb, 2016).mp3
   
 • 328 - Last Chapter 2(4) (Paroksh Pratyasks) (17th Feb, 2016).mp3
   
 • 329 - Last Chapter 03(1) (18th Feb, 2016).mp3
   
 • 330 - Last Chapter 3(2) (Satsang Kusang No Pas) (19th Feb, 2016).mp3
   
 • 331 - Last Chapter 3(3), 4(1) (Gun, Sadgun) (24th Feb, 2016).mp3
   
 • 332 - Last Chapter 04(2) (25th Feb, 2016).mp3
   
 • 333 - Last Chapter 05(1) (26th Feb, 2016).mp3
   
 • 334 - Last Chapter 05(2) (Aananiyata) (27th Feb, 2016).mp3
   
 • 335 - Last Chapter 06 (Satsang_ Kushang) (28th Feb, 2016).mp3
   
 • 336 - Last Chapter 07 (Atamabudhi, Pasha, Vishash) (29th Feb, 2016).mp3
   
 • 337 - Last Chapter 08 (Satsang Ma Kem Sukhe Rahevay) ( 1st Mar, 2016).mp3
   
 • 338 - Last Chapter 09 (Mahandhay, Janpanu) (2nd Mar, 2016).mp3
   
 • 339 - Last Chapter 10 (Mahema no Vivak) (3rd Mar, 2016).mp3
   
 • 340 - Last Chapter 11 (Indriyo Ne Jitvana Upai) (4th Mar, 2016).mp3
   
 • 341 - Last Chapter 12 (Men,Avgun,and Het Karamat cha.) (5th Mar, 2016).mp3
   
 • 342 - Last Chapter 13(1) (Seva thi Aekantik Dharm ni Raksha Thay) (8th Mar, 2016).mp3
   
 • 343 - Last Chapter 13(2) (Opinion _ Attiyude thij Aenkatinkpanu Rahe) (10th Mar, 2016).mp3
   
 • 344 - Last Chapter 14(1) (Vishay na Sanshkar Ne Beat Karva) (11th Mar, 2016).mp3
   
 • 345 - Last Chapter 14(2) ( Devi _ Ashuri) (12th Mar, 2016).mp3
   
 • 346 - Last Chapter 14(3) (Seva Mahatmay Indicator) (13th Mar, 2016).mp3
   
 • 347 - Last Chapter 15 (Aang olkhavu) (14th Mar, 2016).mp3
   
 • 348 - Last Chapter 16 (Pativratani Tek) (1st Apr,2016).mp3
   
 • 349 - Last Chapter 17)1) (Bharatjinu Avdhutpanu) (7st Apr,2016).mp3
   
 • 350 - Last Chapter 17(2), 18 (1) (Satpurush ma Het yhi Vasana tale che) (8th Apr,2016).mp3
   
 • 351 - Last Chapter 18(2) (Satpurush ma Het thi Vashan Jirn Thay ) (09th Apr,2016).mp3
   
 • 352 - Last Chapter 19 (Sabanyhi Ma Het Aej Pap) (10th Apr,2016).mp3
   
 • 353 - Last Chapter 20 (Svabhav _ Vashana Bhed) (11th Apr,2016).mp3
   
 • 354 - Last Chapter 21 (1) (Bhakat ni Seva) (12th Apr,2016).mp3
   
 • 355 - Last Chapter 21 (2) (Maharaj no Mat) (13th Apr,2016).mp3
   
 • 356 - Last Chapter 21 (3) (Bhagavan na Bhakat ni Seva) (14th Apr,2016).mp3
   
 • 357 - Last Chapter 22 (1) (30th Apr,2016).mp3
   
 • 358 - Last Chapter 22 (2) (1st May,2016).mp3
   
 • 359 - Last Chapter 23 (Mansi Pooja) (2nd May,2016).mp3
   
 • 360 - Last Chapter 24(1) (16 Sadhan) (5th May,2016).mp3
   
 • 361 - Last Chapter 24(2) (Erado ne Anushthan Prakruti Banave Chhe) (6th May,2016).mp3
   
 • 362 - Last Chapter 24(3) (Prakruti, Deshkal) (7th May,2016).mp3
   
 • 363 - Last Chapter 24(4),25(1) (Nishkam Karmyog Prasannata Mate) (8th May,2016).mp3
   
 • 364 - Last Chapter 25(2) (Raji Karva no Isak) (10th May,2016).mp3
   
 • 365 - Last Chapter 25(3) (Raji Karva no Sankalp Karvo) (11th May,2016).mp3
   
 • 366 - Last Chapter 26 (1) (12th May,2016).mp3
   
 • 367 - Last Chapter 26 (2) (22th Aug,2016).mp3
   
 • 368 - Last Chapter 26(3),27(1) (23th Aug,2016).mp3
   
 • 369 - Last Chapter 27 (1) (24th Aug,2016).mp3
   
 • 370 - Last Chapter 27 (2) (25th Aug,2016).mp3
   
 • 371 - Last Chapter 28 (1) (Bhagwan nu Sukh , Bhagwat swarup ni Samajan) (16th Sep,2016).mp3
   
 • 372 - Last Chapter 28 (2),29(1) (Upasna, Vasnani Tikshnata Ochhi) (17th Sep,2016).mp3
   
 • 373 - Last Chapter 29(2), 30(1) (Vasna Ochhi, Upasana) (18th Sep,2016).mp3
   
 • 374 - Last Chapter 30(2) (Dehbhav, Rajipo, Siddhant) (19th Sep,2016).mp3
   
 • 375 - Last Chapter 30(3) (20th Sep,2016).mp3
   
 • 376 - Last Chapter 39(1) (38) (12th Oct, 2016).mp3
   
 • 377 - Last Chapter 31(1) 32(1) (Dhiyan, Vishay Nivruti) (21th Sep,2016).mp3
   
 • 378 - Last Chapter 32(2) (Tep, Upasana, Vasana) (22th Sep,2016).mp3
   
 • 379- Last Chapter 33(1) (Katha, Darshan, Seva, thi Pravesh) (23th Sep,2016).mp3
   
 • 380 - Last Chapter 33(2) (Bhagwan ma Pravesh, Aasakti) (24th Sep,2016).mp3
   
 • 381 - Last Chapter 34 (Eak Bhagwan Nej Vasana , Krodh) (25th Sep,2016).mp3
   
 • 382 - Last Chapter 35(1) (Bhagwan, Sadhu na Dhro thin Bhagwan no Dhro) (26th Sep,2016).mp3
   
 • 383 - Last Chapter 35(2) (Swami Sevak Bhav Upasana) (27th Sep,2016).mp3
   
 • 384 - Last Chapter 35(3) (Asharo and Sadhuta no Lakshan) (28th Sep,2016).mp3
   
 • 385 - Last Chapter 36(1) (29th Sep,2016).mp3
   
 • 386 - Last Chapter 37 (1)(08-Oct-2016) .mp3
   
 • 387 - Last Chapter 37(1) (9th Oct, 2016) Repeted.mp3
   
 • 388 - Last Chapter 38(1) 39 (1) (10th Oct, 2016).mp3
   
 • 389 - Last Chapter 38(1) (10th Oct, 2016).mp3
   
 • 390 - Last Chapter 38(2) (11th Oct, 2016).mp3
   
 • 391 - Last Chapter 39(1) (12th Oct, 2016).mp3
   
 • 392 - Last Chapter 39(2) (13th Oct, 2016).mp3
   
 • 393 - Last Chapter 39(2) (13th Oct, 2016).mp3
   
 • 394 - Last Chapter 39(3) (12th Nov, 2016).mp3
   
 • 395 - Last Chapter 39(3) (12th Nov, 2016).mp3